10 Arsye Pse Jam Falenderues për Biblën, Fjalën e Perëndisë.

Nga Gospel Translations Albanian

Shko te:navigacion, kërko

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: 10 Reasons Why I Am Thankful for the God-Breathed Bible

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Bible
Part of the series Taste & See

Translation by Bestar Flamuraj

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


1. Bibla zgjon besimin, burimin e të gjithë bindjes.
Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. (Romakët 10:17)


2. Bibla të çliron nga mëkati.

Do ta njhini të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lire. (Gjoni 8:32)


3. Bibla të çliron nga Satani.
Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet, por të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën dhe të vijnë në vete, duke shpëtuar nga laku i djallit, që i ka zënë robër të vullnetit të tij. (2 Timoteu 2:24-26)


4. Bibla shenjtëron.
Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta. (Gjoni 17:17)


5. Bibla të çliron nga korrupsioni dhe fuqizon perëndishmërinë.
Duke qënë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet, me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të natyrës hyjnjore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. (2 Pjetri 1:3-4)


6. Bibla shërben dashuri.
Dhe për këtë lutem, që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim. (Filipianët 1:9). Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria, prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegje të pastër, dhe prej një besimi jo të shtirur. (1 Timoteu 1:5)  


7. Bibla shpëton.
Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. (1 Timoteu 4:16)
Prandaj, sot po ju deklaroj se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve; sepse nuk u tërhoqa prapa për tju mos treguar gjithë këshillën e Perëndisë. (Veprat 20:26-27) Dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qënë të shpëtuar. (2 Thesalonikasve 2:10)  


8. Bibla jep gëzim.
Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. (Gjoni 15:11)


9. Bibla zbulon Zotin
Zoti vazhdonte ti shfaqej në Shiloh, sepse në Shiloh Zoti i shfaqej Samuelit me anë të fjalës së vet. (1 Samueli 3:21)


10. Prandaj, Bibla është themeli i gëzimit e shtëpisë sime, e jetës sime, e shërbesës sime dhe e shpresës time në përjetësine me Perëndinë.